Общи условия

Общите условия се прилагат за всички договори, сключени между niceshops GmbH и регистрираните компании. Също така се прилагат специалните условия и бележки, отнасящи се до отделните продукти, публикувани в съответния ценоразпис.

Тези общи условия се прилагат само за купувачи, които са регистрирани като дружество (§ 1 UGB). За крайните потребители се прилагат отделни общи условия.

Офертите подлежат на промяна, освен ако не е изрично посочено друго.

Клиентът е обвързан с поръчката си за срок от един месец.

Всяко продължение, ограничение или други промени по фактурата, направени по поръчка на клиента, се считат за приети от клиента, освен ако не са изрично упоменати в писмен вид.

Цени / Заплащане

Цените на стоките включени в ценоразписа се прилагат, включително данък върху продажбите, освен ако не е уговорено друго в писмен вид. Тези цени са актуални към датата на доставката. Минималната стойност на поръчката е посочена в ценовата листа. Поръчките, които не достигат минималния праг, са предмет на пощенски разходи и разходи за опаковане. Разходите се оповестяват преди изпращането на стоките. За по-големи поръчки, които изискват транспортиране на палети, важат отделни цени за доставка.

Всички плащания трябва да бъдат уредени изцяло в рамките на 14 дни от датата на фактурата, освен ако не е уговорено друго.

Купувачът дължи лихва за просрочване в размер на 10% от покупната цена, ако плащането не бъде уредено в посочения по-горе времеви интервал.

Завършването на поръчка не представлява обвързващо задължение за доставка. Договорът е обвързващ, след като купувачът получи потвърждение на поръчката от продавача.

Първите три поръчки се извършват чрез "Предварително заплащане". Друга форма на плащане може да бъде договорена от 4-тата поръчка, освен ако не съществуват основателни причини да се откаже тази възможност, като забавени плащания. Предварителното заплащане се извършва по следния начин: то трябва да бъде уредено в пълен размер в рамките на 7 работни дни от датата на трансакцията. Поръчката ще бъде анулирана без допълнително уведомление, ако дължимата сума не бъде напълно преведена до крайната дата.

Клиентът има право на насрещен иск или да откаже заплащане, стига насрещният иск да е законово обоснован или признат.

Доставка

Клиентът носи риска, след като стоките бъдат предадени на спедитора / превозвача.

Правим всичко възможно, за да спазим информацията относно периода на доставка, но всички цитирани дати на доставка са необвързващи и приблизителни.

Не носим отговорност за забавяне на доставката на стоките, причинена от обстоятелства, които са извън нашия контрол, като например официални митнически изисквания, форсмажорни обстоятелства или трудности, възникнали поради проблеми при възлагане на поръчки или при производство. Запазваме право да се оттеглим от договора в случай на някоя от посочените по-горе причини. Клиентът също има право да се оттегли от договора.

Като се вземат предвид правните изключения, ако доставката не е получена след разумен, минимален 30-дневен срок след първоначалната три-седмична незадължителна дата на доставка, клиентът има право да се оттегли от услугите ни след още две седмици (в обхвата на законовите разпоредби). Този гратисен период трябва да бъде изрично посочен в писмен вид и да включва бележка, че приемането на стоките ще бъде отхвърлено след изтичането на този срок.

Мястото на изпълнение е седалището на niceshops GmbH.

Използване на лицензирани марки и права върху интелектуална собственост

niceshops GmbH предоставя актуална информация и изображения за договорни продукти. Тези изображения и текстове на марките и продуктите могат да се използват по традиционен начин. Когато се изисква допълнителна информация или се планират големи промоции и / или кампании, моля да ни предоставите съответната информация.

Запазване на правата на собственост

Запазваме всички права на собственост и авторски права върху дизайна, рисунките, снимките, материалната и нематериална информация и други подобни - включително информация в електронен формат. Тази информация не може да бъде доставена на трети страни без нашето предварително писмено съгласие.

Запазваме всички права на собственост върху стоките до получаването на плащането за поръчката. Клиентът не може да ги прехвърля, залага или продава през този период.

Запазваме собствеността върху стоките до пълното плащане на всички вземания - включително случайни и всички искове по текущата сметка.

Поради запазването на собствеността, ние имаме право на запазени стоки и клиентът е длъжен да предаде стоките, ако се оттеглим от договора. Ако клиентът действа в нарушение на договора, особено по отношение на неизпълнението или обявяването в несъстоятелност, правото ни е да възстановим стоките или да прехвърлим претенциите към трето лице.

Клиентът е длъжен незабавно да ни уведоми, ако стоките бъдат конфискувани от трета страна и да поеме разходите за това.

Гаранционни условия и отговорност

Правото на клиената по договорни задължения предполага той правилно да изпълнява правното си задължение да инспектира стоките за очевидни дефекти и задълженията си за уведомяване съгласно § 377 на Бизнес кодекса. Ако възникнат оплаквания, отхвърлените стоки не могат да бъдат използвани или препродадени. При препродажба се счита, че стоките са одобрени и договора е изпълнен и в това отношение изключва претенции за дефекти.

Клиентът трябва незабавно да ни уведоми за нанесените щети при транспортирането и да ги документира за доставчика.

Всяко отклонение по отношение на размера, съдържанието, материалите, теглото или цвета е разрешено в рамките на стандартния толеранс за промишлен стандарт.

За материални и правни дефекти на доставката предоставяме с изключение на допълнителни претенции - при спазване на общите разпоредби за отговорност по тези условия - гаранция, както следва:

  • Като отговорност по гаранция всички части трябва да бъдат заменени безплатно по наша преценка, ако се окажат дефектни поради обстоятелство преди прехвърлянето на риска. Трябва незабавно да бъдем уведомени за откриването на такива дефекти. Заменените стоки стават наша собственост.
  • В рамките на правните разпоредби клиентът има правото да се откаже от договора, ако ние - при отчитане на законовите изключения - позволим разумен допълнителен период от най-малко 30 дни за заместваща доставка, дължащ се на материален дефект, да изтече безрезултатно. Намалението е изключено.
  • Не предоставяме гаранция по-специално в следните случаи: Неподходяща или неправилна употреба, естествено износване (особено на опаковката), неправилно или небрежно боравене или съхранение, химични или екологични влияния - освен ако ние не сме отговорни за тях.

Отговорност

Не носим отговорност при лека и груба небрежност, освен ако не се отнася за телесна повреда.

Обратно връщане

Обратните връщания се приемат само след предварително писмено одобрение. Възможно е - ако условията са изпълнени - да бъде издаден кредит. Не се предлага възстановяване на сумата.

Следните правила се отнасят за всички обратни връщания:

  • (Частичната) компенсация зависи от състоянието на върнатите стоки.
  • Само стоки, закупени от клиента чрез niceshops GmbH, могат да бъдат върнати обратно. Връщането на стоките се извършва само след предварително изрично писмено съгласие от niceshops GmbH.
  • Изтеклите стоки не могат да бъдат върнати или заменени. Безплатната подмяна важи само за продукти, които не могат да се продават или използват, поради доказани дефекти в производството, доставката или опаковката.

Бизнес данни

Клиентът се задължава да докладва незабавно за промени в бизнес данните, като например промени в банковите детайли, преместване на бизнеса, продажба и т.н.

Промяна на общите условия / промяна на резервацията

Запазваме си правото едностранно да променяме настоящите общи условия, доколкото това е необходимо, за да премахнем съществуващи проблеми в еквивалентността, или да се адаптираме към законови промени относно правните или технически условия. В случай на промяна на общите условия, ще уведомим клиента чрез съобщение на известния имейл адрес с техническа информация относно промяната. Промяната става неразделна част от договора, ако клиентът не възрази писмено в срок от шест седмици след получаване на известието за изменение на договорните отношения.

Заключителни разпоредби

Разпоредбите за защита на данните са включени в политиката за защита на личните данни. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не е актуална, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.

Договорът се сключва на немски език, а договорните отношения се уреждат от австрийското законодателство. Компетентният съд по казусите е съдът в Грац.